İlimizdeki 80 yaş ve üzeri yaşlı bireylerimizin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Sağlıklı YAŞ ALMA Merkezimiz (YAŞAM) hizmet vermeye başlamıştır.
21 Mart 2024

İlimizdeki 80 yaş ve üzeri yaşlı bireylerimizin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ile desteklenmesi, tıbbi izlem yapılması, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmeti ile muayene ve danışmanlık hizmeti verilmesi, Amasya Sabuncuoğlı Şerefeddim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniğinde Sağlıklı YAŞ ALMA (YAŞAM) merkezimiz hizmet vermeye başlamıştır.

 yaşam
yaşam

HİZMET SUNUM ESASLARI VE İŞLEYİŞ

1-    İl Sağlık Müdürlüğü 80 yaş ve üzeri yaşlı bireyleri tespit eder ve bu işlemi aylık olarak günceller. Tespit edilen yaşlı bireyler hizmet bölgelerine göre Merkezlere aylık olarak bildirilir. Sağlık tesisinde Merkeze yapılan doğrudan başvurular da ilgili birim tarafından kabul edilir. Ancak, sağlık tesisinin bulunduğu bölge haricinde yerleşimi bulunan yaşlı bireylerin başvuruları İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir. İl Sağlık Müdürlüğü yaşlı bireye en yakın konumda bulunan YAŞAM ekibini görevlendirir. İl Sağlık Müdürlüğü ilinde sağlıklı yaş alma merkezlerinin işleyişi ve hizmet sunumunu sevk ve idare etmek ve merkezler arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Bu amaçla müdürlük içerisinde gerekli birimleri oluşturur ve personeli görevlendirir.

2-    Merkez kendi sorumluluğunda olan yaşlı bireylerle iletişime geçer. Süreç ve hizmetler hakkında bilgilendirme yapar. Yaşlı bireye yerinde veya ev ziyareti yapılmak üzere ilk randevusu oluşturulur.

3-     Yaşlı bireyin yerinde veya ev ziyaretini kabul etmemesi durumunda, uzaktan sağlık hizmet sunumuna yönelik bilgilendirme yapılır. Yaşlı bireyin uzaktan sağlık hizmetini kabul etmesi halinde sağlık personeli ile görüşmesi uzaktan sağlık hizmeti yoluyla yapılabilir.

4-    Yaşlı bireyin sunulan bütün hizmet seçeneklerini kabul etmemesi halinde ise, YAŞAM ekibiyle iletişim kurması için iletişim numarası verilerek görüşme sonlandırıhr.

5-     Yerinde ilk ev ziyaretinde yaşlı bireyin değerlendirmesi yapılır. İlk ziyarette ekipte hekim bulunmak zorundadır. Yaşlı bireyin bağımlılık durumu hekim ve/veya hemşire tarafından tespit edilir. Bağımlılık düzeyi için Ek-5’de yer alan değerlendirme ölçek ve testleri kullanılarak bağımlılık puanlaması yapılır ve bireyin tıbbi bakım ihtiyaçları belirlenir.

6-    İlk ziyarette yaşlı bireyin mevcut sağlık durumunun tespiti amacıyla, yaşlı bireyin kabul etmesi halinde, son bir ay içinde yapılmış tahlil sonuçlarının bulunmaması halinde tahlil için kan (Hemogram ve rutin biyokimya) ve idrar örneği alınabilir. Bir sonraki ziyaret için randevu oluşturulur ve yaşlı birey randevusu konusunda bilgilendirilir.

7-    İlk ziyaret sonrasında aylık asgari bir kez olmak üzere uzaktan görüntülü görüşme planlanır. Uzaktan görüntülü görüşme ile temas kurulamaması halinde ise yaşlı bireyin iletişim numarasının aranması gerekir.

8-    Uzaktan görüntülü görüşme ile sağlık hizmet sunumu yapılır ve e-reçete düzenlenebilir.

9-    Yaşlı bireyin ilaç, cihaz gibi gereksinimlerine dair tek hekim veya sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için gerekli koordinasyon sağlanır.

10-    Yerinde veya evde yapılması uygun olan hizmetler için yapılan ziyaretler ve uzaktan görüşmeler sonucunda yaşlı bireyin bağımlılık durumundaki değişime bağh olarak tıbbi bakım planı, hemşire bakım ve takip planı ile randevu tarihleri güncellenir.

11-  İlk ziyaret dışında kalan ev ziyaretlerini Merkezde görevli hemşire, diyetisyen ve psikologdan oluşan ekip birlikte yapar. Gerektiği durumlarda bu ekibe hekim ve diğer meslek mensupları da katılım sağlar.

12-  Yaşlı bireyin değerlendirilmesi sırasında ekip üyelerinden herhangi birinin, yaşlı bireyin kurumsal sağlık ve/veya bakım ile sosyal destek ihtiyacı olduğunu tespit etmesi halinde YAŞAM hekimine bildirir. Hekim, yaşlı bireyin mevcut durumuna göre en uygun sağlık tesisine nakil edilmesini ve/veya bakım ve sosyal destek almasını koordine eder.

13-  Sosyal çalışmacı kurumsal bakım ve sosyal destek ihtiyacı için koordinasyon yapar ve yalnız yaşayan veya yakını olmayan yaşlı bireyin kurumsal bakıma nakli sırasında yaşlı bireye refakate katılır. Kurumsal bakıma transfer edilen yaşlı bireylerin periyodik ziyaretleri YAŞAM ekibi tarafından yapılır.

14-  Yaşlı bireyin bakımını üstlenen ve/veya birlikte yaşadığı aile bireyine tıbbi bakım planı ile hemşire bakım ve takip planına ilişkin bilgi verilir. Görüş, öneri ve talepleri alınarak yaşlı bireyin bakımı için iş birliği yapılır.

15-  Merkezde görevli tıbbi sekreter yaşlı bireyin, kamu sağlık tesisinde herhangi bir randevuya ihtiyacı olması halinde randevusunu alır. Yaşlı birey ile iletişim kurularak randevu tarih ve saati bildirilir.

16-  YAŞAM ekibi tarafından randevu saatinde sağlık tesisinde bulunacak şekilde yaşlı bireyin nakli koordine edilir. Sağlık tesisindeki işlemler süresince yaşlı bireye refakat edilir. İşlem bitiminde yaşlı bireyin evine nakli koordine edilir. 112 acil sağlık ambulanslarından nakil için destek alınır.

17-  YAŞAM ekibi tarafından takibi yapılan hastanın günün herhangi bir zaman diliminde acil sağlık hizmetinden yararlanması halinde, bu durum YAŞAM sorumlu hekimine Bakanlıkça uygun görülen sistem üzerinden mesaj olarak bildirilir. İlgili bireyin randevu planlaması ihtiyaca göre tekrar yapılır.

18-  YAŞAM tarafından takip süreci içinde yaşlı bireyin bazı girişimsel tıbbi işlemlere (Pansuman, enjeksiyon, sonda değişimi gibi) ihtiyacı olması halinde YAŞAM ekibi tarafından ek ziyaretlerle bu hizmetler gerçekleştirilir. Ancak, YAŞAM hekimi tarafından gerekçesi bildirilmesi halinde bu hizmeti evde sağlık hizmet birimlerinden talep edebilir. YAŞAM hekimi tarafından evde sağlık hizmeti koordinasyon merkezine bilgi verilir. Evde sağlık hizmeti koordinasyon merkezi yaşlı bireye evde sağlık hizmet ekibi yönlendirir. Yaşlı bireye yerinde veya evde sunulan hizmetlerin kesintisiz ve sürdürülebilir niteliğinin devamı amacıyla YAŞAM ile Evde Sağlık İl Koordinasyon Merkezinin iş birliği içinde çalışmalı ve iş bölümü yapmalıdır. Bu hizmetlerin eşgüdümlü sunumunun planlanması, koordine edilmesinden İl Sağlık Müdürlüğü sorumludur.

19-  Yaşlı bireyin değerlendirilmesi ile branş hizmeti ve konsültasyona ihtiyaç olması halinde, yerinde veya evde veya uzaktan görüntülü görüşme yoluyla uzman hekim tarafından hizmet sunulur.